نام مجتمع

تعداد صندلی

آدرس

تلفن

نور

480

نیروگاه، بلوار شاهد ، مجتمع فرهنگی نور

8850260

استقلال

220

قم ، فلکه شهرداری ،بلوار نواب ، جنب کوچه 15

6616374    09126533423

شهرآفتاب

520

قم ،میدان آزادگان، بلوار شهید بهشتی به طرف 72 تن، سمت راست

6657641   09124514282

ونوس

260

بلوارامین، جاده قدیم اصفهان، روبروی شهرک قدس

2854460  09121531760

تربیت

420

قم ، ابتدای خیابان دورشهر ،بعد از کوچه7

7746795

7-09125536406