• تماس با ما

نشانی: قم، خیابان جمهوری اسلامی، نبش کوچه 28
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

کد استان قم: 025
تلفن: 321142

نمابر: 32939592
تلفن روابط عمومی: 32114208-32114221

پست الکترونیکی:  qom@farhang.gov.ir

پیامک: 100030251