• دوره تخصصی اصول و مبانی تبلیغات

دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار می کند :
 
کارگاه آموزشی و دوره تخصصی اصول
و مبانی تبلیغات و برنامه ریزی تبلیغات 
 
تاریخ         استاد         عنوان دوره   
17/10/1393 استاد جنانی اصول و مبانی مدیریت تبلیغات   
18/10/1393 استاد جنانی اصول و مبانی مدیریت تبلیغات   
25/10/1393 دکتر دهقان برنامه ریزی کمپین در تبلیغات و روابط عمومی  
 
شرایط شرکت کنندگان:
- مدیران مسئول و صاحبان امتیاز کانونهای تبلیغاتی استان قم
- مدیران روابط عمومی و تبلیغات دستگاهای دولتی و خصوصی استان قم(بر اساس اولویت ثبت نام)
- کارشناسان تبلیغات و روابط عمومی 
- روزنامه نگاران و عکاسان رسانه های استان قم
- دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های روابط عمومی، تبلیغات و روزنامه نگاری و مدیریت فرهنگی
 
محل ثبت نام : دفتر معاونت مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
زمان ثبت نام : حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 14/10/1393