شیوه‌نامه اخذ و استرداد شهریه

«بسمه تعالی»

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاونت امور هنری

دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی­ وهنری

شیوه‌نامه اخذ و استرداد شهریه

آموزشگاه‌های آزاد هنری سال 98

شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه­های آزاد هنری عطف به رویه سال­های گذشته و در راستای عمل به وظایف قانونی خود در اجرای  مصوبه 477 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه­های آزاد هنری در جلسه مورخ 8/2/98 با بررسی و جمع بندی نظرات کارشناسی واصله از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها  شیوه نامه جدید اخذ و استرداد شهریه را به شرح ذیل جهت اطلاع ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان­ها و ابلاغ آن به آموزشگاه­های آزاد هنری  سراسر کشور تنظیم و تصویب نمود.

در شیوه نامه جدید حداکثر میزان شهریه برای هر جلسه اعلام شده و تعیین دقیق شهریه با توجه شرایط متفاوت اقتصادی استانها و با  رعایت مفاد این دستورالعمل در هر استان به شورای رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه­های آزاد هنری استان  محول شده است.

1-  مبلغ نهایی شهریه تعیین شده از سوی  شورای رسیدگی و نظارت  استان، نباید از سقف شهریه اعلام شده در این دستور العمل بالاتر باشد ولی تعیین مبلغ پایین تر، با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هر شهرستان بر عهده شورای رسیدگی  و نظارت بر عملکرد آموزشگاه های آزاد هنری استان  است.

2- شورای رسیدگی و نظارت استان در تعین شهریه جدید، به درجه بندی اعلام شده استانها بر اساس تقسیمات کشوری(الف،ب ،ج) توجه داشته باشند.

3- مبلغ شهریه درسطح شهرستان­های مختلف در هراستان بر اساس  نظر شورای رسیدگی  و نظارت استان  و با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان با رعایت سقف شهریه می تواند متفاوت باشد.

4- شورای رسیدگی و نظارت استان در تعیین جزئیات و مبلغ شهریه با تقسیم بندی های مختلف بر اساس درجه آموزشگاه ، سطوح مختلف آموزشی و نیز نوع کلاسها (فردی، نیمه گروهی، گروهی)دارای اختیار می باشند.

5-پس از تصویب مبلغ نهایی شهریه در هر استان ،ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند دستورالعمل تصویب شده و جدول مبلغ نهایی شهریه در مرکز و سایر شهرستانهای استان را به این دفتر اعلام نمایند.

6-مرجع رسیدگی به شکایات  و تخلفات احتمالی در این خصوص در مرحله اول شورای رسیدگی و نظارت استان می باشد و در صورت اعتراض وعدم رضایت ،به شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری دفتر آموزش معاونت امور هنری ارجاع می گردد.

7-مفاد دستور العمل شهریه و مبلغ آن  باید در برگه‌های ثبت‌نام درج یا پیوست شود.

8-جدول شهریه آموزشگاه  باید به نحو مطلوب به دیوار آموزشگاه الصاق و در معرض دید عموم قرار گیرد.

9- آموزشگاه ملزم به استفاده از مربیان دارای کارت صلاحیت تدریس است.

10-ضوابط استرداد شهریه:

آموزشگاه موظف است تحت شرایط مندرج در زیر و در صورت درخواست متقاضی وجه ثبت‌نام را تماماً به متقاضی باز پس دهد.

الف) تغییر یا تعویض زمان شروع کلاس‌ها.

ب) برگزار نشدن کلاس مورد نظر.

ج)تغییر مربی توافق شده در هنگام ثبت‌نام.

د)انصراف متقاضی تا یک هفته پیش از شروع کلاس‌ها.

م)هرگونه تعطیلی غیر موجه آموزشگاه.

ه)در صورتیکه فرد ثبت…نام شده بعد از شروع دوره اعلام انصراف کند، تنها 40% از شهریه جلسات باقیمانده به وی مسترد خواهد شد.

و) چنانچه متقاضی پس از برگزاری دو سوم کل دوره ، اعلام انصراف نماید، هیج وجهی به وی مسترد نخواهد شد.

ی) اخذ هرگونه وجهی غیر مبلغ شهریه در قالب کنسرت های هنر جویی ،مستر کلاس ، کارگاههای آموزشی فوق العاده و سایر هزینه های آموزشی فقط با اطلاع قبلی و رضایت هنرجو امکان پذیر است. شوراهای رسیدگی و نظارت استان نیز باید بر محتوای این برنامه ها  و سطح کیفی آن متناسب با هزینه دریافتی نظارت داشته باشند و در صورت شکایت هنرجو رسیدگی نمایند.

حداکثر میزان شهریه به ازای هر جلسه برای دوره‌های آموزشی آموزشگاه­های آزاد هنری(به ریال) به غیر از شهر تهران

رشته هنری

سقف شهریه(ریال)

مدت زمان هر جلسه

موسیقی

500000

30 دقیقه

تجسمی

350000

2 ساعت

هنرهای سنتی

350000

2 ساعت

نمایشی

350000

2 ساعت

خوشنویسی

300000

2 ساعت

حداکثر میزان شهریه آموزشگاه­های آزاد هنری به ازای هر جلسه (به ریال)در شهر تهران

رشته هنری

سقف شهریه(ریال)

مدت زمان هر جلسه

موسیقی

650000

30 دقیقه

تجسمی

500000

2ساعت

هنرهای سنتی

500000

2 ساعت

نمایشی

500000

2 ساعت

خوشنویسی

400000

2 ساعت


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۵